Avloppsutredningar

GEO Markservice konstruerar avloppsanläggningar och utför V/A-utredningar för enskilda fastigheter till gruppbebyggelser.

Framtagande av fullständigt underlagsmaterial inför ansökan om enskilt avlopp samt gemensamhetsavlopp.

Fastighetskarta med befintliga och tillkommande byggnader erfordras samt kännedom om markförlagda ledningar (vatten-, el-, tele- och dataledningar etc).

Normalt sker ett första platsbesök med genomgång av erforderlig undersöknings omfattning samt kontakt med kommunen.

Fältundersökning utförs med provgropar, jordprovtagning och beräkning av skyddsavstånd till vattentäkter varefter erforderliga analyser utförs samt redovisning med situationsplan och teknisk beskrivning av föreslagen avloppslösning.

Provgropsgrävning med grävmaskin där så är möjligt, kostnaden för grävmaskin bekostas av fastighetsägaren.

Kostnad för avloppsutredning enligt timtaxa, 850:- plus moms per mantimme.

Kontaktpersoner: Åke Delteus