Geotekniska utredningar

Geoteknisk undersökning som underlag för grundläggning av byggnader. Erforderliga undersökningsmetoder nyttjas för att fastställa jordlagerföljder, egenskaper och djup till fast botten. Redovisning med plan och sektioner enligt SGF standard (Sveriges Geotekniska Förening). Utlåtande med tolkning av grundläggningsförutsättningar samt rekommendation av typ av grundläggning.

Fastighetskarta med läge för önskade byggnader erfordras, helst nybyggnadskarta koordinatsatt samt fix eller känd + höjd och kännedom om markförlagda ledningar (vatten-, el-, tele- och dataledningar etc).

Kostnad för geoteknisk undersökning för en normal villa är ca. 20 000 + moms. För större byggnadsprojekt kostnad enligt offert.

Kontaktperson: Jan Kristiansson