Miljöundersökningar

GEO Markservice genomför undersökningar avseende förorenad jord, upprättar statusrapporter, konsekvensbeskrivningar, efterbehandlingsprogram, värderar saneringsbehov samt utför saneringskontroller både i egen regi och som underkonsult. Uppdragen fördelar sig över hela Sverige. GEO Markservice medverkar vid utbildning av miljöpersonal.

Undersökningar för bland annat:

Miljöundersökning för att utreda ev. föroreningssituation i mark och grundvatten. Provtagning i mark till djup där opåverkade förhållanden råder. Provtagning av grundvatten. Antalet undersökningspunkter i sådan omfattning att en helhetsbild av undersökningsområdet erhålles.

Analyser avseende petroleumkolväten görs med fältinstrument (PID) som första bedömning.

Analyser avseende metaller, petroleumkolväten etc analyseras av ackrediterat lab

Ett stort antal prover tas och förvaras gastätt (förvaringssystem som tillåter 10 års lagring) för ev. tillkommande lab.-analyser.

Dokumentation i text, plan och sektioner med jämförelse med riktvärden och utvärdering av områdets status.

Erforderligt kartmaterial och fix eller + höjd erfordras liksom uppgift om markförlagda ledningar.

Kostnad med 850:- plus moms per mantimme samt omkostnader och analyskostnader. Offert i vart enskilt fall.

Kontaktpersoner: Lars Perciwall, Jan Kristiansson